PÕNEVAD KOOLITUSTEEMAD

Oleme 16 koolitamisaasta ja senise tööalase kogemuse pinnal loonud, lisaks teadmiste tõhusa edasiandmise teemale, sisulisi ja interaktiivseid koolitusi ka teistel teemadel. Kõigi koolituste puhul läheneme igale tellimusele eraldi ja ehitame koolituse vastavalt Teie vajadustele. Ka nende koolituste puhul lähtume Koolituslabori 4-etapilisest protsessist, mille puhul on alguses kõige tähtsam koostöös paika panna, mis on koolituse tulemusena soovitud muutus ja milliste mõttemudelite ja uskumustega on tarvis töötada.

Soovitame koolituse ettevalmistamisse kaasata ka koolituse osalejad, kas eelküsitluse, eelneva ülesande või koolitajaga kohtumise teel - nii saame maksimaalselt panustada õppijate motivatsiooni ja valida sobivad koolitustehnikad. 
 

MK

MEeskonna
koostöökoolituS

Meeskonna koostöökoolitus ei ole tavaline meeskonnakoolitus, vaid intensiivne eesmärgistatudkoos tegutsemise päev, mille käigus saab läbi arutada teemad, millega igapäevaselt ei jõua tegelda. Koostöökoolituse fookuseks võib olla arendamist vajav meeskonnatöö aspekt või mõne meeskonna ülesandeks oleva protsessi üksipulgi lahti harutamine ja uues lähenemisviisis kokku leppimine...

AJ

ARUTELU DISAINIMISE JA JUHTIMISE KOOLITUS

Arutelu juhtimise koolitus on neile, kellel on vaja disainida ja juhtida keerulisi arutelusid ja saavutada konkreetseid tulemusi mõistliku ajakuluga ja ilma tülli minemata. Meie klientideks on olnud nii juhid, kes veavad strateegia loomist, projektijuhid, kes peavad panema tööle tiimi erinevatest osakondadest, kui ka ametnikud ja vabakonna eestvedajad, kes viivad läbi kaasamisprotsesse...

AE

Avaliku esinemisega seotud koolitused

Avaliku esinemise, argumenteerimise, läbirääkimisoskuste, meediaga suhtlemise jt kommunikatsioonivaldkonna koolitusi pakume koos Avaliku Esinemise Akadeemiaga. Meeskonnana on meil, lisaks koolitajakogemusele, kogemusi nii erasektoris, avaliku sektoris kui ka vabakonnas töötades - nii tagame, et saate väga praktilise ja professionaalse koolituse või nõustamise. 


KOOSTÖÖKOOLITUS MEESKONNALE

Koostöökoolitus ei ole tavaline meeskonnakoolitus, vaid on keskendunud ja selge eesmärgiga päev, mille tulemusena paraneb meeskondlik koostöö, sest meeskonna liikmed süüvivad koolitusel konkreetsetesse, eelnevalt ja ka koha peal välja valitud koostöö aspektidesse ja koolituspäeva tulemusena lepivad kokku selles, mida ja kuidas tehakse teisiti - tulemuslikumalt, süstemaatilisemalt, avatumalt jne. 

 

FOOKUS I: MEESKONNA OMAVAHELINE KOOSTÖÖ JA GRUPIPROTSESSID

Iga koolitus on seni olnud erinev, kuid üldise suunana oleme teinud kahte tüüpi koostöökoolitusi, vastavalt fookusele. Üheks variandiks on omavahelise koostöö ja suhtlemise enendamisele suunatud koolituspäev. Selle jaoks analüüsime eelnevalt koos juhtidega,  kaasates ka meeskonna liikmeid - seda, mis põhjustab praegu pingeid või mida soovitakse paremaks muuta. Sellest lähtuvalt ehitame ülesse ka koolituse - disainime juhtumiharjutused ja simulatsioonid, töötame välja harjutused, mis võimaldavad koos analüüsida erinevaid lähenemisi ja igaühel avada ka end meeskonnakaaslastele, selgitada oma vajadusi ja ootusi. Sellise päeva tulemuseks on konkreetsed kokkulepped selles osas, kuidas kavatasetakse edasi tegutseda. 

 
tallinna-linnavalitsus-logo.png

Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse meeskonnakoolitus

Interaktiivne päev kogu LOV meeskonnaga, fookuses 2015 aasta tulemuste kokkuvõtlik hinnang ja kokkulepped omavahelise suhtlemise muutmiseks ja parandamiseks 2016 aastal. 

 

FOOKUS II: PÕHIPROTSESSID JA SISULISED ÜLESANDED

Teiseks variandiks on meeskonna igapäevatöö protsesside läbi arutamisele ja sisuliste ülesannete tõhusamale teostamisele suunatud koolitus/seminar. Selle jaoks otsustame eelnevalt, millised protsessid ja juhtumid "lauale" toome ja valime sobivad arutelutehnikad, et olemasoleva ajaga õnnestuks analüüsida praegust tööd, otsustada, mis on soovitud tulemus ning jõuda kokkulepeteni, kuidas põhiprotsesse muuta nii, et meeskond töötaks tõhusamalt ja tulemuslikumalt. Selline lähenemine toimib väga hästi enne või peale suuremaid muudatusi - võimaldab tuua välja probleemid ja probleemikesed, millega igapäevaselt ei jõua tegelda, aga mis kokku neelavad väga palju energiat ja tekitavad vigu.  

 

EAS Turismiarenduskeskuse meeskonna koostööseminar

Kahepäevane seminar, vahetult peale olulist, kogu meeskonda ja tööjaotust mõjutanud struktuurimuudatust. Esimesel päeval oli fookuses teineteise tundmaõppimine uues rollis, teisel päeval struktureeritud aruteludes töötasime läbi 12 põhiprotsessi, sh vajalikud muudatused. 

 


ARUTELU DISAINIMISE JA JUHTIMISE KOOLITUS

Oskuslik arutelu juhtimine (koosolekul, strateegilisel nõupidamisel, ajurünnakul, kaasamise käigus või projektitiimi kohtumiste) on õpitav ja arendatav oskus ja ei vaja spetsiifilisi isikuomadusi. Meie pakume arutelu juhtimise koolitusi neile, kellel on vaja disainida ja juhtida keerulisi arutelusid ja saavutada konkreetseid tulemusi. Koolitus on väga praktiline, põhineb reaalsete näidete analüüsimisel ja juhtumiharjutustel.

Meie klientideks on olnud nii juhid, kes veavad strateegia loomist, projektijuhid, kes peavad panema tööle tiimi erinevatest osakondadest, kui ka ametnikud ja vabakonna eestvedajad, kes viivad läbi kaasamisprotsesse. Tinglikult jaotame oma programmid kaheks.

FOOKUS I: BAAS - vähem kogenud arutelu juhile

Arutelu juhile, kellel on vaja tuge ja kellel ei pruugi olla süstemaatilise arutelu juhtimise kogemust

Sisu: grupi arengudünaamika ja emotsionaalsed barjäärid; arutelu juhi võimalikud rollivalikud ja -konfliktid; baasilised arutelu ülesehitamise plokid; praktilised töövõtted ja tehnikad eesmärgi saavutamiseks

Soovituslik formaat: 0.5 + 0.5 päeva, vahepeal kodutöö vm praktika

 

 

FOOKUS II: PRAKTIK - kogenumale arutelu juhile

Arutelu juhile, kellel on kogemus koosolekute või projektimeeskondade töö juhtimises

Sisu (BAAS programmi teemadele lisaks):
võtted konfliktsete huvide ennustamiseks ja ennetamiseks; konflikti juhtimine arutelu käigus; pikema arutelu protsessi struktureerimne ja ülesehitamise metoodika

Soovituslik programm:  kokku 2-4 päev, võib 0.5-päevaste seminaridena